Veřejný závazek - Sociální rehabilitace Doprovázení

Poslání
Doprovázíme mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin tak, aby převzali zodpovědnost za svůj vlastní život. Jsme lidským zázemím, kam se mohou vracet a sdílet své starosti, problémy i úspěchy.

Cíle
Cílem služby je napomáhat klientům zvládat samostatný život s ohledem na jejich možnosti,
a to tak, aby klienti:

 • měli přiměřené zdravé sebevědomí;
 • byli samostatní;
 • rozlišovali mezi svými slabými a silnými stránkami a uměli s nimi pracovat;
 • uměli přiměřeně reagovat ve vztazích, byli přirozeně součástí běžné společnosti;
 • uměli požádat o pomoc při řešení náročných životních situací a konfliktů;
 • uměli otevřeně komunikovat;
 • nalezli zaměstnání a dokázali si ho udržet;
 • zajistili si bydlení, uměli hospodařit a vést domácnost;
 • zvládali vyřizování potřebných záležitostí na úřadech;
 • uměli hodnotně užívat volný čas;
 • měli osvojeny pozitivní životní postoje;
 • rozeznávali možná rizika společnosti, jako je závislost, kriminalita, bezdomovectví či zadluženost, a dokázali jim čelit.


Služba je poskytována dětem a mladým lidem ve věku 14 – 35 let,

 1. kteří prožívají dětství v zařízeních ústavní výchovy převážně v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a v Kraji Vysočina nebo kteří strávili část života v nařízené ústavní výchově a místo jejich bydliště se nachází obvykle v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji nebo v Kraji Vysočina,
 2. kteří jsou umístěni v pěstounské péči, potřebují podporu při přípravě na samostatný život a žijí nebo pocházejí obvykle z Pardubického nebo Královéhradeckého kraje nebo kteří prošli pěstounskou péčí, potřebují pomoc v samostatném životě a žijí převážně v Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji,
 3. kteří vyrůstají v rodině ohrožené nežádoucími jevy (jako např. chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost, závislosti apod.), hrozí jim nařízení ústavní výchovy a žijí obvykle v Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji.

Komu službu neposkytujeme

 • zájemce s neodpovídajícím zdravotním stavem (akutní duševní onemocnění, akutní infekční onemocnění)
 • zájemce v aktuální závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách
 • zájemce s těžkým mentálním postižením


Zásady

 • Respekt k lidské důstojnosti
 • Individuální přístup – respektujeme příběh každého člověka
 • Vztah důvěry
 • Diskrétnost – informace sdělené uživatelem považujeme za důvěrné, pakliže nepodléhají oznamovací povinnosti
 • Respektování dohody vzájemné spolupráce


Hodnoty, ze kterých vycházíme

 • Úcta ke každému člověku
 • Svoboda vlastního rozhodnutí – respektujeme člověka jako svobodnou bytost, která ovlivňuje svůj život
 • Laskavost – přistupujeme k člověku bez předsudků a přijímáme ho takového, jaký je
 • Pravdivost, poctivost a upřímnost
 • Naděje a láska – věříme, že každá životní situace má východisko a že základním principem plnohodnotného života je mít rád sebe i druhé
 • Rozumnost – podporujeme zdravý úsudek a realistický náhled na život

Kapacita služby je 55 klientů.

Služba je poskytována bezplatně.

 

Kontakt naleznete ZDE